Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

cong-ty-bảo-vệ-long-hoang-tổ-chức-giải-futsal-09362 [2018/05/13 14:58] (current)
gramspear70 created
Line 1: Line 1:
 +<h1>C&ocirc;ng ty bảo vệ Long Ho&agrave;ng tổ chức mở m&agrave;n giải</h1> 
 +<br />  
 +<br />Vừa qua, Tổng C&ocirc;ng ty cổ phần TNHH Dịch vụ Bảo vệ Long Ho&agrave;ng ch&iacute;nh thức khai mạc mở m&agrave;n giải b&oacute;ng đ&aacute; C&uacute;p Long Ho&agrave;ng mở rộng lần thứ 3 tại s&acirc;n b&oacute;ng Thảo Điền. 
 +<br />Hoa hậu Qu&yacute; b&agrave; B&ugrave;i Thị H&agrave; - Tổng gi&aacute;m đốc tập đo&agrave;n bảo vệ Long Ho&agrave;ng đ&atilde; xuống s&acirc;n ph&aacute;t biểu v&agrave; khai mạc mở m&agrave;n giải đấu.  [[http://baovelungoc.com/cong-ty-bao-ve-tai-thanh-hoa/|c&ocirc;ng ty bảo vệ tại thanh h&oacute;a]]  c&uacute;p b&oacute;ng đ&aacute; Long Ho&agrave;ng c&oacute; 10 đội tham dự, được chia l&agrave;m hai bảng, đ&aacute; v&ograve;ng tr&ograve;n một lượt. 
 +<br /> 
 +<br /> 
 +<img src="https://znews-photo-td.zadn.vn/w660/Uploaded/wyhktpu/2017_11_13/image001.jpg" /> 
 +<br />Hai đội đứng đầu hai bảng đấu sẽ tiếp tục thi đấu tranh giải nhất, nh&igrave;. Hai đội nh&igrave; bảng sẽ tranh giải ba, tư. Đội v&ocirc; địch sẽ được nhận được giải thưởng 20 triệu đồng. Ngo&agrave;i ra, c&ograve;n c&oacute; giải thưởng n&oacute;ng 10 triệu đồng của Hoa hậu Qu&yacute; b&agrave; B&ugrave;i Thị H&agrave; (Tổng gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty cổ phần). 
 +<br /> 
 +<br /> 
 +<img src="https://znews-photo-td.zadn.vn/w660/Uploaded/wyhktpu/2017_11_13/image003.jpg" /> 
 +<br />B&agrave; B&ugrave;i Thị H&agrave; - Tổng Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty cổ phần dự lễ khai mạc giải đấu. 
 +<br /> 
 +<br />Giải đấu diễn ra từ 11/11 đến 26/11 tại TP.HCM. Mỗi đội b&oacute;ng tham gia giải phải c&oacute; một trưởng đo&agrave;n đại diện (l&agrave; chỉ huy khu vực hoặc gi&aacute;m đốc chi nh&aacute;nh) cho đội b&oacute;ng v&agrave; chịu tr&aacute;ch nhiệm về mọi vấn đề li&ecirc;n quan đến đội b&oacute;ng với ban tổ chức khai mạc. 
 +<br /> 
 +<br /> 
 +<img src="https://znews-photo-td.zadn.vn/w660/Uploaded/wyhktpu/2017_11_13/image007.jpg" /> 
 +<br /> 
 +<br />Đội Mai Thanh T&ugrave;ng g&acirc;y bất ngờ khi thắng đậm đương kim v&ocirc; địch Ho&agrave;ng Trung Hải với tỷ số 3-0 ở trận mở m&agrave;n. 
 +<br />Ở lượt đ&aacute; khai mạc mở m&agrave;n chiều 11/11, đội Mai Thanh T&ugrave;ng với d&agrave;n cầu thủ đang chơi cho đội futsal S&agrave;i G&ograve;n FC đ&atilde; g&acirc;y bất ngờ lớn khi đ&aacute;nh bại đội đương kim v&ocirc; địch Ho&agrave;ng Trung Hải với tỷ số 3-0. Đội khu vực B&igrave;nh Dương thắng đội L&ecirc; Minh Xu&acirc;n với tỷ số 12-5, Văn ph&ograve;ng Long Ho&agrave;ng Security thắng đội khu vực L&ecirc; Thanh Ho&agrave;ng 6-0, c&ograve;n khu vực Ung Văn Nghi v&agrave; Duy Anh chia điểm qua trận h&ograve;a 2-2.  
 +<br /> 
 +<br />Giải đấu tranh c&uacute;p Long Ho&agrave;ng mở rộng lần 3 được ban tổ chức khai mạc mở m&agrave;n &aacute;p dụng thi đấu theo luật futsal của FIFA mới nhất do Li&ecirc;n đo&agrave;n B&oacute;ng đ&aacute; Việt Nam ban h&agrave;nh. 
 +<br /> 
 +<br />Tập đo&agrave;n bảo vệ Long Ho&agrave;ng l&agrave; tập đo&agrave;n bảo vệ đầu ti&ecirc;n v&agrave; duy nhất được bộ cấp ph&eacute;p v&agrave; quản l&yacute;, đồng thời cũng l&agrave; C&ocirc;ng ty cổ phần duy nhất được cấp ph&eacute;p mở lớp đ&agrave;o tạo bảo vệ chuy&ecirc;n nghiệp, giấy chứng nhận bảo vệ do tổng cục cảnh s&aacute;t cấp, đạt ISO 9001:2015 
 +<br /> 
 +<br />BẠN CẦN : M&ocirc;i trường sống thanh b&igrave;nh, nơi l&agrave;m việc thật an ninh, t&agrave;i sản được bảo vệ an to&agrave;n, người th&acirc;n được chăm s&oacute;c, bảo bọc, kh&aacute;ch h&agrave;ng được đ&oacute;n tiếp trọng thị. 
 +<br /> 
 +<br />Lời đầu thư, Tổng C&ocirc;ng ty cổ phần Bảo Vệ LONG HO&Agrave;NG xin gửi đến qu&yacute; Kh&aacute;ch lời ch&uacute;c sức khỏe v&agrave; lời ch&agrave;o tr&acirc;n trọng nhất. Hy vọng những th&ocirc;ng tin sau đ&acirc;y về loại h&igrave;nh dịch vụ Bảo vệ – Vệ sĩ của C&ocirc;ng ty cổ phần m&agrave; ch&uacute;ng t&ocirc;i cung cấp sẽ l&agrave;m h&agrave;i l&ograve;ng qu&yacute; kh&aacute;ch. 
 +<br /> 
 +<br /> 
 +<br />C&ocirc;ng ty th&agrave;nh vi&ecirc;n của ch&uacute;ng t&ocirc;i được th&agrave;nh lập v&agrave; hoạt động tr&ecirc;n to&agrave;n l&atilde;nh thổ Việt Nam do Bộ C&ocirc;ng An cấp giấy chứng nhận, với đội ngũ nh&acirc;n vi&ecirc;n trẻ, năng động, d&agrave;y dạn kinh nghiệm, th&iacute;ch ứng với mọi t&igrave;nh huống xảy ra. Nguồn nh&acirc;n lực được tuyển chọn l&agrave; bộ đội xuất ngũ, gia đ&igrave;nh c&oacute; c&ocirc;ng c&aacute;ch mạng, qu&acirc;n nh&acirc;n thường c&ocirc;ng t&aacute;c trong c&aacute;c lực lượng vũ trang, c&oacute; bản lĩnh, kỹ thuật v&agrave; kinh nghiệm cao. 
 +<br /> 
 +<br />Gi&aacute;o tr&igrave;nh đ&agrave;o tạo do c&aacute;c cơ quan c&ocirc;ng an cung cấp v&agrave; trực tiếp giảng dạy. Chương tr&igrave;nh đ&agrave;o tạo từ cơ bản đến n&acirc;ng cao: l&yacute; luận nghiệp vụ, am hiểu ph&aacute;p luật Việt Nam, Anh Văn giao tiếp tốt, t&acirc;m l&yacute; ứng xử giỏi, c&oacute; c&aacute;c kĩ năng về cấp cứu, y tế cứu hộ, thực h&agrave;nh ph&ograve;ng ch&aacute;y chữa ch&aacute;y, tr&igrave;nh độ sử dụng c&ocirc;ng cụ hổ trợ, r&egrave;n luyện kĩ thuật v&agrave; huấn luyện v&otilde; thuật tự vệ, chiến đấu. 
 +<br /> 
 +<br />C&ocirc;ng ty sẽ đơn vị tổ chức s&aacute;t hạch hằng qu&yacute;, kiểm tra năng lực chuy&ecirc;n m&ocirc;n để kh&ocirc;ng ngừng n&acirc;ng cao nghiệp vụ cho nh&acirc;n vi&ecirc;n.“ Uy T&iacute;n, Chất Lượng, An To&agrave;n” đ&oacute; l&agrave; phương ch&acirc;m định hướng ph&aacute;t triển của Tổng C&ocirc;ng ty th&agrave;nh vi&ecirc;n Bảo Vệ Long Ho&agrave;ng. 
 +<br /> 
 +<br />Ch&iacute;nh v&igrave; lẽ đ&oacute;, Tổng C&ocirc;ng ty của ch&uacute;ng t&ocirc;i lu&ocirc;n phục vụ tốt nhất với đội ngũ nh&acirc;n vi&ecirc;n trẻ, d&agrave;y dạn kinh nghiệm, tr&igrave;nh độ, tự tin, tr&aacute;ch nhiệm cao. Qu&yacute; kh&aacute;ch sẽ thường xuy&ecirc;n được Long Ho&agrave;ng tham mưu, hổ trợ c&aacute;c biện ph&aacute;p tối ưu để bảo vệ an to&agrave;n t&agrave;i sản v&agrave; con người... 
 +<br />
 
cong-ty-bảo-vệ-long-hoang-tổ-chức-giải-futsal-09362.txt · Last modified: 2018/05/13 14:58 by gramspear70
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki